Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 12/11/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 199,364
   Tháng 11: 1,787,307
   Quý IV: 5,090,478
   Năm 2018: 72,322,427 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 12/11/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38,678
   Tháng 11: 509,653
   Quý IV: 1,923,731
   Năm 2018: 9,442,202 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 12/11/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,462,700
   Tháng 11: 11,236,144
   Quý IV: 56,546,220
   Năm 2018: 408,875,662 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố