Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 16/08/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 291,110
   Tháng 8: 5,646,291
   Quý III: 25,716,144
   Năm 2017: 97,859,251 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 16/08/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 51,502
   Tháng 8: 908,658
   Quý III: 2,112,649
   Năm 2017: 6,204,104 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 16/08/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,467,900
   Tháng 8: 32,295,671
   Quý III: 90,059,658
   Năm 2017: 244,193,757 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố