Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/11/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 127857
   Tháng 11: 10235489
   Quý IV: 26951751
   Năm 2020: 74589202 / 62700000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/11/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 37402
   Tháng 11: 1088214
   Quý IV: 2506285
   Năm 2020: 9760750 / 13500000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/11/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 632800
   Tháng 11: 31367213
   Quý IV: 70406505
   Năm 2020: 295010903 / 367000000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố