Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/04/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 284,179
   Tháng 4: 7,150,724
   Quý II: 7,150,724
   Năm 2017: 38,785,925 / 88,500,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/04/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 32,558
   Tháng 4: 784,468
   Quý II: 784,468
   Năm 2017: 3,187,805 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/04/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,129,500
   Tháng 4: 18,810,824
   Quý II: 18,810,824
   Năm 2017: 86,073,267 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố