Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 12/12/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 556,432
   Tháng 12: 7,972,553
   Quý IV: 48,848,752
   Năm 2017: 172,824,050 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 12/12/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 27,929
   Tháng 12: 317,369
   Quý IV: 2,606,022
   Năm 2017: 10,971,267 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 12/12/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 579,800
   Tháng 12: 8,235,467
   Quý IV: 82,819,052
   Năm 2017: 405,468,024 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố