Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/09/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 395012
   Tháng 9: 7729172
   Quý III: 37268937
   Năm 2022: 96689629.992 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/09/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 71319
   Tháng 9: 1354865
   Quý III: 5243395
   Năm 2022: 11282133 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/09/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1834400
   Tháng 9: 38918001
   Quý III: 142350434
   Năm 2022: 302215066 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố