Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 31/07/2016

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 8.7479
   Tháng 7: 8.7479
   Quý III: 8.7479
   Năm 2016: 26.787584 / 71.09985

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 31/07/2016

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1.224011
   Tháng 7: 1.224011
   Quý III: 1.224011
   Năm 2016: 4.985081 / 11

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 31/07/2016

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 32.5327
   Tháng 7: 32.5327
   Quý III: 32.5327
   Năm 2016: 166.9304 / 371.50947
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố