Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 21/03/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 364,019
   Tháng 3: 7,358,120
   Quý I: 26,054,765
   Năm 2019: 26,054,765 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 21/03/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 27,101
   Tháng 3: 575,858
   Quý I: 2,401,585
   Năm 2019: 2,401,585 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 21/03/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 756,200
   Tháng 3: 13,120,181
   Quý I: 57,793,358
   Năm 2019: 57,793,358 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố