Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 17/09/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 317,057
   Tháng 9: 2,892,295
   Quý III: 28,183,172
   Năm 2020: 45,151,063 / 62,700,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 17/09/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 9: 000
   Quý III: 1,173,003
   Năm 2020: 6,613,076 / 13,500,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 17/09/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,208,500
   Tháng 9: 17,502,504
   Quý III: 92,566,341
   Năm 2020: 202,937,503 / 367,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố