Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/08/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 99,740
   Tháng 8: 1,538,806
   Quý III: 8,076,332
   Năm 2018: 60,233,141 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/08/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 50,962
   Tháng 8: 913,290
   Quý III: 1,765,892
   Năm 2018: 5,561,497 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/08/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,679,200
   Tháng 8: 38,817,939
   Quý III: 94,500,471
   Năm 2018: 265,560,962 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố