Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/08/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 122,146
   Tháng 8: 1,916,196
   Quý III: 5,058,871
   Năm 2019: 64,054,477 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/08/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 52,111
   Tháng 8: 1,205,428
   Quý III: 2,630,504
   Năm 2019: 7,180,301 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/08/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,808,600
   Tháng 8: 25,817,945
   Quý III: 49,042,294
   Năm 2019: 203,387,558 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố