Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 11/08/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 616,331
   Tháng 8: 6,101,706
   Quý III: 16,691,672
   Năm 2020: 33,659,563 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 11/08/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 8: 000
   Quý III: 1,171,872
   Năm 2020: 6,611,945 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 11/08/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,108,100
   Tháng 8: 16,246,776
   Quý III: 41,765,741
   Năm 2020: 152,136,903 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố