Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 29/11/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 609206
   Tháng 11: 17293042
   Quý IV: 30943129
   Năm 2021: 116316614.599 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 29/11/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38699
   Tháng 11: 1666273
   Quý IV: 3803293
   Năm 2021: 12201981 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 29/11/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 405800
   Tháng 11: 17131248
   Quý IV: 57828895
   Năm 2021: 346511299 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố