Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/03/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 163,333
   Tháng 3: 3,153,837
   Quý I: 9,288,260
   Năm 2020: 9,288,260 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 25/03/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 35,784
   Tháng 3: 713,047
   Quý I: 1,715,335
   Năm 2020: 1,715,335 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/03/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 514,700
   Tháng 3: 11,710,205
   Quý I: 37,449,603
   Năm 2020: 37,449,603 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố