Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 31/12/2016

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 18.789893
   Tháng 12: 18.789893
   Quý IV: 54.401475
   Năm 2016: 90.808888 / 71.09985

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 31/12/2016

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0.829714
   Tháng 12: 0.829714
   Quý IV: 3.247261
   Năm 2016: 10.858641 / 11

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 31/12/2016

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 22.319697
   Tháng 12: 22.319697
   Quý IV: 80.079088
   Năm 2016: 359.932992 / 371.50947
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố