Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 16/05/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 237,487
   Tháng 5: 3,714,667
   Quý II: 9,478,207
   Năm 2018: 42,440,970 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 16/05/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 23,076
   Tháng 5: 537,710
   Quý II: 730,410
   Năm 2018: 2,242,527 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 16/05/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 911,500
   Tháng 5: 17,963,552
   Quý II: 48,406,674
   Năm 2018: 115,609,069 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố