Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 21/02/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 438,306
   Tháng 2: 6,528,126
   Quý I: 19,248,643
   Năm 2018: 19,248,643 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 21/02/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 12,506
   Tháng 2: 218,426
   Quý I: 982,009
   Năm 2018: 982,009 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 21/02/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 747,100
   Tháng 2: 14,597,848
   Quý I: 38,459,969
   Năm 2018: 38,459,969 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố