Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 08/07/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 262,378
   Tháng 7: 1,472,595
   Quý III: 1,472,595
   Năm 2020: 18,440,486 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 08/07/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 63,878
   Tháng 7: 483,709
   Quý III: 483,709
   Năm 2020: 5,923,782 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 08/07/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,029,000
   Tháng 7: 6,581,141
   Quý III: 6,581,141
   Năm 2020: 116,952,303 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố