Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 18/10/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 10: 11,445,010
   Quý IV: 11,445,010
   Năm 2017: 135,420,308 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 17/10/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 48,377
   Tháng 10: 813,868
   Quý IV: 813,868
   Năm 2017: 9,179,113 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 17/10/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 2,141,000
   Tháng 10: 27,694,985
   Quý IV: 27,694,985
   Năm 2017: 350,343,957 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố