Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 30/09/2016

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 3.956368
   Tháng 9: 3.956368
   Quý III: 18.367729
   Năm 2016: 36.407413 / 71.09985

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 30/09/2016

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1.404186
   Tháng 9: 1.404186
   Quý III: 3.85031
   Năm 2016: 7.61138 / 11

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 30/09/2016

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 63.142746
   Tháng 9: 63.142746
   Quý III: 145.456204
   Năm 2016: 279.853904 / 371.50947
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố