Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 18/04/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 681,325
   Tháng 4: 4,997,665
   Quý II: 4,997,665
   Năm 2019: 35,858,895 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 18/04/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 4: 163,952
   Quý II: 163,952
   Năm 2019: 2,775,739 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 18/04/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,392,400
   Tháng 4: 13,747,367
   Quý II: 13,747,367
   Năm 2019: 78,038,558 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố