Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 22/05/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 236,959
   Tháng 5: 8,256,928
   Quý II: 19,645,815
   Năm 2019: 50,507,045 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 22/05/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 29,520
   Tháng 5: 136,658
   Quý II: 300,610
   Năm 2019: 2,912,397 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 22/05/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 602,800
   Tháng 5: 22,112,804
   Quý II: 52,622,267
   Năm 2019: 116,913,458 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố