Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 09/12/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 139,402
   Tháng 12: 4,118,728
   Quý IV: 16,620,266
   Năm 2018: 83,852,215 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 09/12/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 10,174
   Tháng 12: 216,714
   Quý IV: 2,782,613
   Năm 2018: 10,301,084 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 09/12/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,034,800
   Tháng 12: 8,984,679
   Quý IV: 80,080,720
   Năm 2018: 432,410,162 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố