Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 24/09/2023

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 215550
   Tháng 9: 4892984
   Quý III: 22770894
   Năm 2023: 74823384 / 82156622

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 24/09/2023

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 73936
   Tháng 9: 1679312
   Quý III: 5639087
   Năm 2023: 8730419 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 24/09/2023

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1082300
   Tháng 9: 29220816
   Quý III: 111266992
   Năm 2023: 247415945 / 363489474
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố