Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 18/07/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 594584
   Tháng 7: 5817434
   Quý III: 5817434
   Năm 2024: 47057112 / 85711134

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 18/07/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 68354
   Tháng 7: 1031170
   Quý III: 1031170
   Năm 2024: 6372460 / 13367413

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 18/07/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1947758
   Tháng 7: 28115163
   Quý III: 28115163
   Năm 2024: 152250373 / 352986000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố