Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 14/01/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 288153
   Tháng 1: 4164748
   Quý I: 4164748
   Năm 2021: 4164748 / 62700000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 14/01/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 14124
   Tháng 1: 206864
   Quý I: 206864
   Năm 2021: 206864 / 13500000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 14/01/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 722700
   Tháng 1: 10848271
   Quý I: 10848271
   Năm 2021: 10848271 / 367000000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố