Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 24/06/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 85,315
   Tháng 6: 5,276,468
   Quý III: 27,195,629
   Năm 2019: 58,056,859 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 24/06/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 53,100
   Tháng 6: 945,188
   Quý III: 1,511,519
   Năm 2019: 4,123,306 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 24/06/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 547,300
   Tháng 6: 26,918,247
   Quý III: 85,159,067
   Năm 2019: 149,450,258 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố