Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 29/11/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0
   Tháng 11: 7053562
   Quý IV: 14139837
   Năm 2022: 114155591.992 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 28/11/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38749
   Tháng 11: 1096425
   Quý IV: 2983834
   Năm 2022: 14886687 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 28/11/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 709500
   Tháng 11: 23859923
   Quý IV: 76035029
   Năm 2022: 399058866 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố