Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 05/05/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 213294
   Tháng 5: 1813063
   Quý II: 9182632
   Năm 2021: 37280824 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 05/05/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0
   Tháng 5: 0
   Quý II: 556953
   Năm 2021: 2152387 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 05/05/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1092500
   Tháng 5: 4421741
   Quý II: 24491071
   Năm 2021: 83924242 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố