Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 21/09/2023

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 241632
   Tháng 9: 3980992
   Quý III: 21858902
   Năm 2023: 73911392 / 82156622

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 21/09/2023

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 60697
   Tháng 9: 1467038
   Quý III: 5426813
   Năm 2023: 8518145 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 21/09/2023

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1729700
   Tháng 9: 25491716
   Quý III: 107537892
   Năm 2023: 243686845 / 363489474
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố