Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 29/10/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 524684
   Tháng 10: 15426489
   Quý IV: 15426489
   Năm 2020: 63063940 / 62700000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 29/10/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 59823
   Tháng 10: 1297389
   Quý IV: 1297389
   Năm 2020: 8551854 / 13500000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 29/10/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1361400
   Tháng 10: 34255605
   Quý IV: 34255605
   Năm 2020: 258860003 / 367000000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố