Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 19/03/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 270,110
   Tháng 3: 5,780,888
   Quý I: 27,546,769
   Năm 2017: 27,546,769 / 71,099,850

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 19/03/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38,441
   Tháng 3: 370,082
   Quý I: 1,967,601
   Năm 2017: 1,967,601 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 19/03/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 693,400
   Tháng 3: 11,056,120
   Quý I: 59,775,067
   Năm 2017: 59,775,067 / 371,509,470
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố