Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/06/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 227,506
   Tháng 6: 3,763,616
   Quý III: 16,905,840
   Năm 2018: 49,868,603 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/06/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 45,424
   Tháng 6: 951,404
   Quý III: 2,183,157
   Năm 2018: 3,695,274 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/06/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,620,200
   Tháng 6: 27,599,393
   Quý III: 87,598,767
   Năm 2018: 154,801,162 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố