Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 21/02/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 374,128
   Tháng 2: 5,520,924
   Quý I: 16,713,560
   Năm 2019: 16,713,560 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 21/02/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 25,070
   Tháng 2: 574,620
   Quý I: 1,663,722
   Năm 2019: 1,663,722 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 21/02/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 841,100
   Tháng 2: 15,941,932
   Quý I: 40,110,958
   Năm 2019: 40,110,958 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố