Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/09/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 418453
   Tháng 9: 10605217
   Quý III: 29658273.599
   Năm 2021: 83483790.599 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/09/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 72411
   Tháng 9: 1790447
   Quý III: 5765313
   Năm 2021: 8134093 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/09/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 2318000
   Tháng 9: 35132612
   Quý III: 129290636
   Năm 2021: 282241404 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố