Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 15/01/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 395,894
   Tháng 1: 6,948,313
   Quý I: 6,948,313
   Năm 2018: 6,948,313 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 15/01/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 23,710
   Tháng 1: 460,845
   Quý I: 460,845
   Năm 2018: 460,845 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 15/01/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 731,600
   Tháng 1: 12,699,221
   Quý I: 12,699,221
   Năm 2018: 12,699,221 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố