Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 30/11/2016

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 19.883757
   Tháng 11: 19.883757
   Quý IV: 35.611582
   Năm 2016: 72.018995 / 71.09985

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 30/11/2016

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1.208979
   Tháng 11: 1.208979
   Quý IV: 2.417547
   Năm 2016: 10.028927 / 11

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 30/11/2016

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 24.109429
   Tháng 11: 24.109429
   Quý IV: 57.759391
   Năm 2016: 337.613295 / 371.50947
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố