Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 31/08/2016

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 5.663461
   Tháng 8: 5.663461
   Quý III: 14.411361
   Năm 2016: 32.451045 / 71.09985

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 31/08/2016

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1.222113
   Tháng 8: 1.222113
   Quý III: 2.446124
   Năm 2016: 6.207194 / 11

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 31/08/2016

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 49.780758
   Tháng 8: 49.780758
   Quý III: 82.313458
   Năm 2016: 216.711158 / 371.50947
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố