Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 23/06/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 368107
   Tháng 6: 7966323
   Quý III: 23896558
   Năm 2021: 51994750 / 76541000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 23/06/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1381900
   Tháng 6: 36732463
   Quý III: 83600571
   Năm 2021: 143033742 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố