Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 22/02/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 280274
   Tháng 2: 3906632
   Quý I: 10345861
   Năm 2024: 10345861 / 82205000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 22/02/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 21357
   Tháng 2: 645467
   Quý I: 1876522
   Năm 2024: 1876522 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 22/02/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 479597
   Tháng 2: 10723233
   Quý I: 33362211
   Năm 2024: 33362211 / 354666000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố