Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/06/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 435329
   Tháng 6: 12146096.992
   Quý III: 30539890.992
   Năm 2022: 56838159.992 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 08/06/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 65969
   Tháng 6: 541105
   Quý III: 2513972
   Năm 2022: 6038738 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/06/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 814500
   Tháng 6: 28547344
   Quý III: 87437344
   Năm 2022: 155390971 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố