Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 12/11/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 104,361
   Tháng 11: 1,104,936
   Quý IV: 8,856,781
   Năm 2019: 78,542,093 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 12/11/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 35,127
   Tháng 11: 460,004
   Quý IV: 2,082,609
   Năm 2019: 11,814,121 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 12/11/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 267,200
   Tháng 11: 3,952,983
   Quý IV: 26,363,482
   Năm 2019: 297,218,041 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố