Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/02/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 539895
   Tháng 2: 6414112
   Quý I: 15476189
   Năm 2021: 15476189 / 75541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 25/02/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1953
   Tháng 2: 547533
   Quý I: 1008012
   Năm 2021: 1008012 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/02/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 565700
   Tháng 2: 19072000
   Quý I: 41686471
   Năm 2021: 41686471 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố