Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 13/04/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 240959
   Tháng 4: 3031490
   Quý II: 3031490
   Năm 2021: 31129682 / 75541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 13/04/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 32275
   Tháng 4: 352473
   Quý II: 352473
   Năm 2021: 1947907 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 13/04/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1020200
   Tháng 4: 8092871
   Quý II: 8092871
   Năm 2021: 67526042 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố