Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 04/12/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 99,742
   Tháng 12: 398,382
   Quý IV: 11,330,994
   Năm 2019: 81,016,306 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 04/12/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 22,533
   Tháng 12: 100,126
   Quý IV: 2,769,333
   Năm 2019: 12,500,845 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 04/12/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 352,000
   Tháng 12: 1,041,958
   Quý IV: 32,421,682
   Năm 2019: 303,276,241 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố