Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 17/10/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 244,530
   Tháng 10: 4,749,375
   Quý IV: 4,749,375
   Năm 2019: 74,434,687 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 17/10/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 51,586
   Tháng 10: 967,352
   Quý IV: 967,352
   Năm 2019: 10,698,864 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 17/10/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 654,700
   Tháng 10: 16,531,199
   Quý IV: 16,531,199
   Năm 2019: 287,385,758 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố