Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 15/01/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 310,133
   Tháng 1: 7,109,525
   Quý I: 7,109,525
   Năm 2019: 7,109,525 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 15/01/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38,225
   Tháng 1: 482,855
   Quý I: 482,855
   Năm 2019: 482,855 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 15/01/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 869,800
   Tháng 1: 11,684,458
   Quý I: 11,684,458
   Năm 2019: 11,684,458 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố