Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 15/09/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 90,200
   Tháng 9: 1,180,947
   Quý III: 6,855,004
   Năm 2019: 65,850,610 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 15/09/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 66,418
   Tháng 9: 948,123
   Quý III: 4,238,863
   Năm 2019: 8,788,660 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 15/09/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 986,900
   Tháng 9: 29,715,925
   Quý III: 96,823,194
   Năm 2019: 251,168,458 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố