Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 14/02/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0
   Tháng 2: 3826401
   Quý I: 17187771
   Năm 2017: 17187771 / 71099850

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 13/02/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 12967
   Tháng 2: 305864
   Quý I: 1279244
   Năm 2017: 1279244 / 11000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 13/02/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 853200
   Tháng 2: 11815768
   Quý I: 37793167
   Năm 2017: 37793167 / 371509470
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố