Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/05/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 492867
   Tháng 5: 8221868
   Quý II: 16835650
   Năm 2022: 43133919 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/05/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 68739
   Tháng 5: 826843
   Quý II: 1651553
   Năm 2022: 5176319 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/05/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1360600
   Tháng 5: 23107061
   Quý II: 53635844
   Năm 2022: 121589471 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố