Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 18/07/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 137,313
   Tháng 7: 4,185,097
   Quý III: 4,185,097
   Năm 2018: 56,341,906 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 19/07/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 36,799
   Tháng 7: 416,561
   Quý III: 416,561
   Năm 2018: 4,212,166 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 19/07/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 2,109,800
   Tháng 7: 29,811,171
   Quý III: 29,811,171
   Năm 2018: 200,871,662 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố