Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/01/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 200969
   Tháng 1: 7370870
   Quý I: 7370870
   Năm 2022: 7370870 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/01/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 38353
   Tháng 1: 1058471
   Quý I: 1058471
   Năm 2022: 1058471 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/01/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 677500
   Tháng 1: 17526971
   Quý I: 17526971
   Năm 2022: 17526971 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố