Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 29/07/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 173001.633
   Tháng 7: 10956472.633
   Quý III: 10956472.633
   Năm 2021: 64781989.633 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 29/07/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 64595
   Tháng 7: 1803518
   Quý III: 1803518
   Năm 2021: 4172298 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 29/07/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 2320200
   Tháng 7: 41925774
   Quý III: 41925774
   Năm 2021: 194876542 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố