Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/06/2017

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 710,352
   Tháng 6: 16,161,996
   Quý III: 37,684,947
   Năm 2017: 69,320,148 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 24/06/2017

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 6: 10,087
   Quý III: 1,512,575
   Năm 2017: 3,915,912 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/06/2017

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,192,500
   Tháng 6: 29,597,590
   Quý III: 82,606,914
   Năm 2017: 149,869,357 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố