Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 19/09/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 216,440
   Tháng 9: 2,779,468
   Quý III: 12,462,010
   Năm 2018: 64,618,819 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 19/09/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 48,413
   Tháng 9: 919,258
   Quý III: 3,177,271
   Năm 2018: 6,972,876 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 19/09/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 2,361,400
   Tháng 9: 39,800,045
   Quý III: 155,349,971
   Năm 2018: 326,410,462 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố