Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 28/02/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 270108
   Tháng 2: 4943004
   Quý I: 11382233
   Năm 2024: 11382233 / 82205000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 28/02/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 22467
   Tháng 2: 780502
   Quý I: 2011557
   Năm 2024: 2011557 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 28/02/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 719600
   Tháng 2: 13472080
   Quý I: 36111058
   Năm 2024: 36111058 / 354666000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố