Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 15/03/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 509,990
   Tháng 3: 6,083,194
   Quý I: 28,219,171
   Năm 2018: 28,219,171 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 15/03/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 9,007
   Tháng 3: 160,647
   Quý I: 1,247,999
   Năm 2018: 1,247,999 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 15/03/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,174,500
   Tháng 3: 10,440,509
   Quý I: 54,381,669
   Năm 2018: 54,381,669 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố