Previous
Next
Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Thế Chuyền (24/12/2021)

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Thế Chuyền - Phó Tổng giám đốc Công ty

CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty (28/09/2021)

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố