Previous
Next

Công bố thông tin

Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

 


Link Biên bản

Xuất bản: 25/04/2023 09:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố