Previous
Next

Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.
Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 25/04/2019 03:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố