Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty

 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty – Mã CK: VPD

Xin xem công bố tại file đính kèm: https://bit.ly/2OMq0Sg

Xuất bản: 09/08/2019 10:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố