Previous
Next

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp

Ngày 28/5/2022, Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự có mặt của 91 cổ đông và đại diện cổ đông, tương ứng 84.599.097 cổ phần, chiếm 79,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp
Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tặng hoa BKS nhiệm kỳ mới.

Về dự Đại hội còn có ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đại diện các Ban thuộc Tổng Công ty phát điện 1.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Đạo, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 6/5/2002 của HĐQT công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 và trình bày Tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty gồm 7 ứng cử viên.

Đại hội cũng đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương, Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình số /TTr-VNPD ngày 6/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021, Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKS: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm thành viên HĐQT, BKS trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội cũng đã nghe bà Lê Mai Hạnh, Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 415/BC-VNPD-BKS ngày 5/4/2022 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022…

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam năm 2022.
Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam năm 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như đề nghị nêu rõ doanh thu của từng nhà máy và doanh thu tăng thêm từ thị trường điện năm 2021 và 2022; Đề nghị giải thích lý do sản lượng điện năm 2022 lập thấp hơn năm 2021; Đề nghị giải thích đầu tư dự án điện mặt trời tại Nhà máy thủy điện Bắc Bình; Cần xem xét phát triển thêm các nguồn điện khác, Công ty cung cấp số liệu kế hoạch dài hạn để cổ đông được biết…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, trả lời các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao.

Tại Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD- ĐTXD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của HĐ 428.558.0QT công ty tại Báo cáo số 579/BC- VNDP ngày 6/5/2022 cho thấy sản lượng điện thương phẩm KH năm 2021 là 428.558.000 kWh, TH 2021 là 507.604.986 kWh đạt tỷ lệ 118,44%. Doanh thu sản xuất điện KH năm 2021 là 492.159.458.132 đồng, TH 2021 là 571.072.168.720 đồng, đạt 116, 03%. Lợi nhuận sau thuế KH năm 2021 là 106.580.744.299 đồng, TH 2021164.086.401.390 đồng , đạt 153,96%. Kế hoạch năm 2022, sản lượng điện thương phẩm dự kiến 433.879.600 kWh, doanh thu sản xuất điện 495.664.159.333 đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 116.219.046.499 đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VPD đã biểu quyết thông qua các nội dung với sự đồng thuận tuyệt đối của các cổ đông tham dự. Các nội dung biểu quyết bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên như sau: Ông Nguyễn Hoàng Đạo, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Nguyễn Văn Khóa, ông Nguyễn Đăng Khương, ông Đỗ Đức Hùng, ông Trần Văn Được – Thành viên độc lập, ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên độc lập.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, các thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục tín nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tặng hoa HĐQT nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tặng hoa HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ban kiểm soát Công ty gồm 5 thành viên là bà Lê Mai Hạnh, ông Nguyễn Minh Hải, ông Trần Tấn Nhật, bà Đinh Thị Diễm Quỳnh, ông Nguyễn Văn Hùng. Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, các thành viên Ban kiểm soát tiếp tục tín nhiệm bà Lê Mai Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nguồn: Phòng Tổng hợp VNPD - Báo Đại đoàn kết: Link: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp

Xuất bản: 28/05/2022 07:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố