Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Đến hết ngày 25/10/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện được Đại hội cổ đông giao

Sản lượng kế hoạch: 428.558.000 kWh.


Sản lượng thực hiện đến hết ngày 25/10/2021: 430.207.131,599 kWh


TAGS:
Xuất bản: 26/10/2021 02:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố