Previous
Next

Công bố thông tin

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu

Ngày 23/10/2015, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29 tháng 07 năm 2015 được gia hạn đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính thông báo tới Quý cổ đông và đối tác.

Xuất bản: 23/10/2015 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố