Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định số 1324/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê dyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của Công ty.