Previous
Next

Điều lệ công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 370/TTr/VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho HĐQT Công ty“Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật” sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016.

Căn cứ công văn số 7231/UBCK-QLCB ngày 31/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 353/NQ-VNPD-HĐQT ngày 07/4/2017 về việc Sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2016. Cụ thể:

Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn Điều lệ .Cụ thể sửa đổi Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

TT

Điều lệ cũ

Điều lệ sửa đổi

Khoản 1, Điều 6

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

  1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

  1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.024.930.980.000 VNĐ (Một nghìn không trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 102.493.098  cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.


Xin xem Nghị quyết và Điều lệ mới đính kèm tại đây

 

Xuất bản: 07/04/2017 04:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố