Previous
Next

Công bố thông tin

Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 băng tiền với tỷ lệ 4%. Cụ thể:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 4% (400 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 4/2021.

Xin xem chi tiết tại đây

Xuất bản: 02/03/2021 04:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố