Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)

THÔNG BÁO 
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Thôi cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;
Căn cứ công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc “Cử Người đại diện vốn của EVNGENCO1 tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”;
Căn cứ Nghị quyết số 1261/NQ-VNPD-HĐQT ngày 25/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 557/NQ-VNPD-HĐQT ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I về việc Người quản lý của các Tổng Công ty Phát điện không tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty, ngày 24/10/2017 Tổng Công ty Phát điện I đã có công văn số 268/QĐ-EVNGENCO1 với nội dung thôi cử ông Nguyễn Tiến Khoa đại diện phần vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và có công văn số 269/QĐ-EVNGENCO1 ngày 24/10/2017 cử ông Nguyễn Tùng Phương là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện I và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
Do đó, để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Tiến Khoa và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

2.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điệu kiện sau:
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điệu kiện sau:
a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT:

3.1 Quyền đề cử, ứng cử:
- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2018.
- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:
a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.vnpd.com.vn.
Quý cổ đông lưu ý điền chính xác thông tin ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.vnpd.com.vn
Quý cổ đông dowload Hồ sơ đề cử, ứng cử tại đây:
- Đơn đề cử thành viên HĐQT
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT
- Đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

3.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:
Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam phải gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào ngày 25/05/2018 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CT2-Eco Green City, Số 286 Nguyễn Xiển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Trân trọng thông báo./.

Xin xem bản đầy đủ tại đây

Xuất bản: 17/05/2018 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố