Previous
Next

Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VPD của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Trần Văn Được - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Xin xem file tại đây: https://bitly.vn/9amr

Xuất bản: 22/08/2019 02:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố