Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 04/2019 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI  SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/4/2019

18.110

122.188

546.667

 

2/4/2019

19.462

204.036

663.000

 

3/4/2019

18.770

160.508

677.800

 

4/4/2019

20.268

118.616

490.400

 

5/4/2019

17.669

168.297

490.300

 

6/4/2019

11.059

159.223

490.600

 

7/4/2019

25.819

75.515

490.500

 

8/4/2019

23.695

180.277

645.700

 

9/4/2019

8.098

271.975

562.000

 

10/4/2019

0

246.130

673.200

Nậm Má dừng sửa chữa kênh dự kiến đến 10/5/2019

11/4/2019

0

223.590

962.500

12/4/2019

0

283.297

1.531.400

13/4/2019

0

539.095

694.200

14/4/2019

0

134.337

628.300

15/4/2019

0

186.139

572.800

16/4/2019

0

512.656

894.800

17/4/2019

0

700.788

1.340.800

18/4/2019

0

681.325

1.392.400

19/4/2019

0

694.644

1.164.000

20/4/2019

0

688.008

1.385.600

21/4/2019

0

413.261

1.090.100

22/4/2019

0

467.667

1.684.400

23/4/2019

0

670.806

1.727.100

24/4/2019

0

640.712

1.712.300

25/4/2019

0

598.927

1.375.100

26/4/2019

0

509.593

1.381.200

27/4/2019

0

630.325

1.492.300

28/4/2019

0

536.608

1.639.600

29/4/2019

0

377.750

1.274.500

30/4/2019

0

192.594

835.896

 

0

 

0

Cả tháng

162.951

11.388.887

30.509.463

 

Xuất bản: 03/05/2019 04:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố