Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 2/2018 của toàn Công ty

BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/2/2018

14,990

353,439

644,848

 

2/2/2018

20,354

357,502

582,000

 

3/2/2018

15,660

307,476

649,200

 

4/2/2018

14,378

200,451

491,800

 

5/2/2018

13,572

332,544

1,101,100

 

6/2/2018

11,549

372,801

1,043,100

 

7/2/2018

4,111

370,769

850,300

 

8/2/2018

9,065

399,292

720,100

 

9/2/2018

4,313

390,753

598,400

 

10/2/2018

6,826

310,399

502,800

 

11/2/2018

7,488

300,373

639,700

 

12/2/2018

8,950

352,420

710,800

 

13/2/2018

8,647

419,525

730,500

 

14/2/2018

7,668

284,371

676,600

 

15/2/2018

5,717

196,787

593,900

 

16/2/2018

12,794

244,461

478,500

 

17/2/2018

13,118

210,739

500,100

 

18/2/2018

12,982

184,255

696,600

 

19/2/2018

569

263,889

754,100

 

20/2/2018

13,169

237,572

886,300

 

21/2/2018

12,506

438,306

747,100

 

22/2/2018

14,731

393,006

726,900

 

23/2/2018

34,301

425,209

883,800

 

24/2/2018

0

360,823

1,121,500

 

25/2/2018

11,822

430,755

653,200

 

26/2/2018

14,846

435,683

738,200

 

27/2/2018

15,761

420,686

622,600

 

28/2/2018

13,882

421,174

734,991

 

Cả tháng

323,770

9,415,460

20,079,039

 

Xuất bản: 02/03/2018 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố