Previous
Next

Đại hội cổ đông

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố dự thảo nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

 

Link: Dự thảo Nghị quyết 

TAGS:
Xuất bản: 07/11/2023 05:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố