Previous
Next

Đại hội cổ đông

V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020

         Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 1274/NQ-VNPD-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:
1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với mục đích kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ (2017-2021)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút, ngày 11/11/2020
4. Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
6. Nội dung và tài liệu họp: 
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017-2021);
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017-2021);
+ Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
+ Các nội dung khác (nếu có).

 

  Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn 
Trân trọng thông báo./.

 

Xuất bản: 07/10/2020 02:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố