Previous
Next
Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Thế Chuyền

Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Thế Chuyền - Phó Tổng giám đốc Công ty

CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố