Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 7
(Kwh)
SL Quý III
(Kwh)
SL Năm 2022
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/07/2022
02/07/2022
03/07/2022
Hôm nay
04/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
09/07/2022
10/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
16/07/2022
17/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
23/07/2022
24/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
30/07/2022
31/07/2022
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố