Previous
Next
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao. Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao. (17/11/2021)

Mười tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

Trả lại môi trường an toàn cho lòng hồ thủy điện Khe Bố Trả lại môi trường an toàn cho lòng hồ thủy điện Khe Bố (27/10/2021)

Tiếp thu phản ánh của người dân, báo chí và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 20/10/2021, Nhà máy thủy điện Khe Bố đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải để trả lại môi trường an toàn cho vùng lòng hồ.

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem