Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/05/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 5: 2,729,346
   Quý II: 4,347,095
   Năm 2020: 13,635,355 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 29/05/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 48,900
   Tháng 5: 761,853
   Quý II: 1,954,725
   Năm 2020: 3,859,208 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/05/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 694,400
   Tháng 5: 16,736,371
   Quý II: 38,837,451
   Năm 2020: 78,895,503 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố