Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 15/07/2019

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 88,497
   Tháng 7: 1,863,692
   Quý III: 1,863,692
   Năm 2019: 60,859,298 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 15/07/2019

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 57,305
   Tháng 7: 561,493
   Quý III: 561,493
   Năm 2019: 4,977,623 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 15/07/2019

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,019,000
   Tháng 7: 11,662,094
   Quý III: 11,662,094
   Năm 2019: 166,007,358 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố