Previous
Next

Thông báo

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/04/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 110,115
   Tháng 4: 4,885,479
   Quý II: 4,885,479
   Năm 2018: 37,848,242 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 24/04/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 000
   Tháng 4: 192,591
   Quý II: 192,591
   Năm 2018: 1,704,708 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/04/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,185,500
   Tháng 4: 25,080,474
   Quý II: 25,080,474
   Năm 2018: 92,282,869 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố