Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 04/08/2022

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 608877
   Tháng 8: 2480035
   Quý III: 15974838
   Năm 2022: 75395530.992 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 04/08/2022

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 64529
   Tháng 8: 261418
   Quý III: 2196872
   Năm 2022: 8235610 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 04/08/2022

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1510400
   Tháng 8: 5887595
   Quý III: 50882134
   Năm 2022: 210746766 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố