Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 26/03/2023

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 270592
   Tháng 3: 7267465
   Quý I: 22547405
   Năm 2023: 22547405 / 81261515

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 26/03/2023

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 19400
   Tháng 3: 305089
   Quý I: 1157918
   Năm 2023: 1157918 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 26/03/2023

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 402700
   Tháng 3: 17445800
   Quý I: 65229315
   Năm 2023: 65229315 / 356560000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố