Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 21/01/2020

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 104,329
   Tháng 1: 2,139,579
   Quý I: 2,139,579
   Năm 2020: 2,139,579 / 108,000,000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 21/01/2020

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 13,801
   Tháng 1: 340,432
   Quý I: 340,432
   Năm 2020: 340,432 / 12,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 21/01/2020

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 216,300
   Tháng 1: 7,189,686
   Quý I: 7,189,686
   Năm 2020: 7,189,686 / 412,000,000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố