Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 20/06/2024

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 359215
   Tháng 6: 5030750
   Quý III: 16132882
   Năm 2024: 36773016 / 85711134

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 20/06/2024

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 43078
   Tháng 6: 754928
   Quý III: 2054592
   Năm 2024: 4693745 / 13367413

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 20/06/2024

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1360708
   Tháng 6: 21448175
   Quý III: 58700491
   Năm 2024: 112195720 / 352986000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố