Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 22/10/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 76,600
   Tháng 10: 2,597,723
   Quý IV: 2,597,723
   Năm 2018: 69,829,672 / 111,141,760

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 22/10/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 47,952
   Tháng 10: 1,047,641
   Quý IV: 1,047,641
   Năm 2018: 8,566,112 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 22/10/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 1,450,700
   Tháng 10: 33,947,920
   Quý IV: 33,947,920
   Năm 2018: 386,277,362 / 407,343,850
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố