Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 25/10/2021

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 508407
   Tháng 10: 11157417
   Quý IV: 11157417
   Năm 2021: 96530902.599 / 76541000

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 25/10/2021

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 68127
   Tháng 10: 1735342
   Quý IV: 1735342
   Năm 2021: 10134030 / 12000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 25/10/2021

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 879400
   Tháng 10: 34859795
   Quý IV: 34859795
   Năm 2021: 323542199 / 340017000
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố