Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 28/11/2023

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 127399
   Tháng 11: 10740965
   Quý IV: 21639917
   Năm 2023: 97579935 / 82156622

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 28/11/2023

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 49403
   Tháng 11: 1732633
   Quý IV: 3802941
   Năm 2023: 12969680 / 13000000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 28/11/2023

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 471281
   Tháng 11: 23366140
   Quý IV: 75265094
   Năm 2023: 333412013 / 363489474
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố