Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 17/01/2018

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 370,426
   Tháng 1: 7,668,645
   Quý I: 7,668,645
   Năm 2018: 7,668,645 / 93,565,800

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 17/01/2018

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 20,693
   Tháng 1: 503,793
   Quý I: 503,793
   Năm 2018: 503,793 / 11,000,000

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 16/01/2018

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 623,600
   Tháng 1: 13,322,821
   Quý I: 13,322,821
   Năm 2018: 13,322,821 / 407,145,870
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố