Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý III/2017

Báo cáo tài chính Quý III/2017 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Kèm giải trình biến động lợi nhuận):

- Báo cáo Tổng hợp

- Báo cáo Văn phòng Công ty

Xuất bản: 19/10/2017 10:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố