Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý IV/2014

Xem file đính kèm: 
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 Công ty: Bao cao Tai chinh Quy IV Cong ty me.pdf
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 hợp nhất toàn Công ty:Bao cao Tai chinh Quy IV Hop nhat.pdf

Xuất bản: 14/02/2015 09:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố