Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiểm toán

Xin xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiểm toán Công ty: Bao cao Tai chinh nam Cong ty me.pdf
Báo cáo tài chính năm 2014 sau kiểm toán hợp nhất: Bao cao Tai chinh nam hop nhat.pdf

Xuất bản: 31/03/2015 03:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố