Previous
Next

Thông báo

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 433/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 23/04/2018 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phan Thế Chuyền - Giám đốc Nhà máy thủy điện Khe Bố kể từ ngày 01/05/2018.

Xin xem chi tiết tại đây

Xuất bản: 23/04/2018 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố