Previous
Next

Thông báo

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty

Ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam và Bầu bổ sung ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Công ty xin công bố thông tin và gửi kèm Bản cung cấp thông tin của ông Đỗ Đức Hùng tới Quý cổ đông.

Bản cung cấp thông tin xin xem tại đây


Xuất bản: 26/06/2020 07:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố