Previous
Next

Thông báo

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Xin xem tại đây

Xuất bản: 24/03/2017 04:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố