Previous
Next
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trân trọng kính mời quý vị cổ đông Công ty tới dự Đại hội cổ đông thường niên 2008 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam.

CTCP phát triển điện lực Việt Nam- Thông báo uỷ quyền quản lý sổ cổ đông CTCP phát triển điện lực Việt Nam- Thông báo uỷ quyền quản lý sổ cổ đông

Căn cứ vào hợp đồng uỷ thác quản lý sổ cổ đông được ký kết giữa CTCP phát triển điện lực Việt Nam và CTCP chứng khoán Bảo Việt, CTCP phát triển điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông như sau:

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố