Previous
Next

Cổ tức VNPD

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014, Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
3. Số điện thoại: 04.2213158         Fax: 04. 35527987
4. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
5. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Ngày chốt danh sách: đến hết 16h ngày 13/08/2015
8. Thời gian thực hiện: Chi tiết Công ty sẽ thông báo cụ thể tại website của công ty.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
     CHỦ TỊCH HĐQT


           (Đã ký)    Nguyễn Thanh Tùng
Xuất bản: 29/07/2015 05:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố