Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2016 - Tổng hợp

- Báo cáo tài chính năm 2016 - Văn phòng Công ty

Xuất bản: 18/03/2017 10:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố