Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin bổ sung Quyết định số 690/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam Công bố thông tin bổ sung Quyết định số 690/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2023
về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực
Việt Nam

Link tải Công bố thông tin


TAGS:
Xuất bản: 25/07/2023 09:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố