Previous
Next

Tin EVNDevelopment

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ngày 28/5/2022, Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các văn kiện của đại hội với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT NĂM 2021

Thời gian

Sản lượng điện sản xuất (kWh)

Tỷ lệ hoàn thành so với KH

Kế hoạch

Thực hiện

Cả năm

431.855.000

511.247.117

So với Năm

118,38%

2. Doanh thu:

- Doanh thu trước thuế VAT toàn Công ty đến hết ngày 31/12/2021 đạt  571.072.168.720/492.159.457.532 đồng, vượt 16,03 % kế hoạch năm 2021, tăng 24,56 % so với năm 2020.

3. Chi phí:

        - Tổng chi phí năm 2021 toàn Công ty thực hiện là: 378,845/369,530 tỷ đồng tương đương 105,52% kế hoạch năm 2021.

4. Lợi nhuận và cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 164,038/106,580 tỷ đồng, đạt 153,91% kế hoạch năm 2021.

5. Công tác an sinh xã hội.

- Trong năm 2021 công ty đã ủng hộ tổng số tiền là 167.700. 475 đồng, cụ thể như sau:

     + Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”: 25.103.691 đồng.

     + Quỹ tương trợ xã hội: 38.096.784 đồng.

     + Tết cho người nghèo; Nhà văn hóa; Phụ nữ; Đội bóng tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang: 5.500.000 đồng.

     + Ủng hộ người nghèo huyện Tương Dương đón tết Canh Tý 500 VNĐ x 150 xuất = 75 triệu đồng.

     + Hỗ trợ bản Tam Hương kinh phí xây dựng đường dân sinh vào Khe Mọi với số tiền là 24 triệu đồng.

5. Công tác chăm lo cho người lao động:

- Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Các hoạt động đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, một số kết quả cụ thể như:

+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên NLĐ ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của CB CNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 và Tết trung thu và các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

+ Tổ chức chương trình kỷ niệm và tặng quà cho CB CNV là phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

+ Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động Công ty, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, nội dung và phát huy dân chủ ở cơ sở.

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất điện:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Sản lượng điện sản xuất

1

Trạm thủy điện Nậm

kWh

13.112.000

2

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

kWh

73.779.153

3

Nhà máy thủy điện Khe Bố

kWh

350.285.700

 

Toàn Công ty

kWh

437.176.853

2.     Kế hoạch tài chính, chi phí giá thành:

        - Chi phí: Kế hoạch năm 2022 là 365.033.541.882 đồng.

        - Doanh thu 2022 là: 496.300.659.333 đồng.

        - Lợi nhuận sau thuế dự kiến 2022 là: 115.147.984.160 đồng.

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD-ĐTXD NĂM 2022:

 1. Mục tiêu:
 • Hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm được Tổng Công ty và được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
 • Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy sự cố và tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng, tỉ lệ điện dùng cho sản xuất điện. Đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định.

2. Giải pháp:

- Công ty phê duyệt và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Sửa đổi quy định tuyển dụng, rà soát lại định biên lao động, tiếp tục thực hiện luân chuyển, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV, sửa đổi quy định phân phối tiền lương, thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với người lao động để thu hút nhân tài...

- Tổ chức triển khai thi đánh giá chất lượng đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, thi phân loại, nâng bậc đối với lực lượng vận hành sửa chữa làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại lao động, trả lương hợp lý tại các đơn vị.

- Triển khai đào tạo chuyên môn dài hạn như hệ thống điện văn bằng 2, công nghệ thông tin, quản lý nhân lực, quản trị kinh doanh... đáp ứng công tác SXKD điện theo đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức cho CBCNV tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn: Lao động tiền lương, đấu thầu qua mạng, chuyển đổi số, Tiếng Anh, thị trường điện, ATLĐ.... Xây dựng các bài giảng để tự tổ chức đào tạo tại các đơn vị.

- Quan tâm, xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động: Trang bị đầy đủ cho các phòng thể thao tại đơn vị, tổ chức phong trào thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa, ngày 8/3, 20/10, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6...

 

Nguồn: Phòng KTKT-VNPD.

 

Xuất bản: 31/05/2022 08:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Khởi công Khe Bố

 • Nhà máy Nậm Ná

 • Nhà máy Bắc Bình

 • Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố