Previous
Next

Thông báo

Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ mới của Công ty (Ông Trần Tấn Nhật - Thành viên BKS)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin: Ông Trần Anh Tuấn thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021). Ông Trần Tấn Nhật được bầu tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).
Xin xem thông tin về ông Trần Tấn Nhật và người có liên quan tại đây

Xuất bản: 21/04/2017 05:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố