Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Dự kiến chương trình Đại hội sẽ diễn ra từ 7g30’ đến 11g45’ ngày 28/4/2010 với các nội dung cụ thể sau: HĐQT báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2009, kế hoạch năm 2010; Báo cáo kiểm soát của BKS Công ty; Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với Thành viên HĐQT Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Thù lao của HĐQT và BKS; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty…

Để công tác tổ chức Đại hội được tiến hành thuận lợi, Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký tham dự, tham khảo trước các tài liệu Đại hội tại file đính kèm.

Tải file tại đây:

Xuất bản: 17/12/2006 01:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố