Previous
Next
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013; Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu...

Thông báo họp Đại hội cổ động năm 2014 Thông báo họp Đại hội cổ động năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Chi tiết như sau

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố