Previous
Next
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013; Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu...

Thông báo họp Đại hội cổ động năm 2014 Thông báo họp Đại hội cổ động năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Chi tiết như sau

Đại hội cổ đông 2013 thành công tốt đẹp Đại hội cổ đông 2013 thành công tốt đẹp

Ngày 25/05/2013, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2013.

2011: Thiếu 3 tỷ kWh điện 2011: Thiếu 3 tỷ kWh điện

Ngày 10/1, Phó Tổng giám đốc EVN Dương Quang Thành cho biết: đầu năm 2011, mức nước của các hồ thủy điện thấp hơn rất nhiều so với mức nước dâng bình thường, nhất là các hồ lớn.

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố