Previous
Next

Thông báo

Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2018 bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021), cụ thể như sau:

-           Ông Nguyễn Tùng Phương – Thành viên (Nhiệm kỳ 2017-2021)

-          Ông Trần Văn Được – Thành viên độc lập (Nhiệm kỳ 2017-2021)

-           Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên độc lập (Nhiệm kỳ 2017-2021)


Xin xem chi tiết bản cung cấp thông tin và Danh sách người nội bộ, người có liên quan tại đây

Xuất bản: 30/05/2018 05:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố