Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin bổ sung Nghị quyết số 455/NQ-VNPD-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin bổ sung Nghị quyết số 455/NQ-VNPD-HĐQT ngày
03/4/2023 của Hội đồng quản trị.

Link tải CBTT


TAGS:
Xuất bản: 14/08/2023 01:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố