Previous
Next

Công bố thông tin

Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Công bố thông tin IDS

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã đăng ký tham gia sử dụng hệ thống công bố thông tin với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước với nội dụng xem thêm tại đây.

Xuất bản: 18/06/2014 03:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố