Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo lùi thời hạn Đại hội Cổ đông 2013

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 trong thời hạn (4) bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, hiện nay, Công ty đang tập trung cao độ cho việc phát điện của dự án nhà máy thủy điện Khe Bố trong tháng 4/2013. Do vậy, Công ty không thể tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Xuất bản: 17/12/2010 11:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố