Previous
Next

Thông báo

Thông báo về ngày chính thức giao dịch chứng khoán niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin thông báo ngày giao dịch chính thức của chứng khoán niêm yết bổ sung sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Xin xem file đính kèm
VPD - TB NYBS.pdf

Xuất bản: 15/11/2018 02:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố