Previous
Next

Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ - Ô.Phan Thế Chuyền - Phó TGĐ Kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch
- Họ và tên cá nhân: Phan Thế Chuyền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 131645623, Ngày cấp: 22/02/2014, Nơi cấp: Phú Thọ
- Địa chỉ liên hệ: Căn Hộ 405- CT6- Khu Đô Thị Văn Khê, La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0912371450 Email: phanthechuyen450@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)
- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: VPD

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu tại mục 3: Tài khoản số 058C016861 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,00195%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 38.330 cổ phiếu.

8. Nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: Không đạt mức giá kỳ vọng

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.330 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0393%

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018.

Xuất bản: 26/09/2018 01:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố