Previous
Next
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (28/04/2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013; Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu...

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố