Previous
Next

Đại hội cổ đông

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

 

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

 

Link:Tài liệu chi tiết

TAGS:
Xuất bản: 28/11/2023 05:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố