Previous
Next

Thông báo

Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thực hiện Nghị quyết số 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam, HĐQT Công ty đã ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm:

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Xuất bản: 05/06/2018 05:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố