Previous
Next

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 24/05/2019 04:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố