Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới)

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới).

Chi tiết xin xem tại file đính kèm tại đây

Xuất bản: 31/05/2019 03:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố