Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 2/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/2/2017

28,145

286,926

998,200

 

2/2/2017

27,886

270,251

939,268

 

3/2/2017

26,165

279,237

863,400

 

4/2/2017

31,968

254,413

1,039,000

 

5/2/2017

27,792

286,784

1,023,600

 

6/2/2017

25,877

450,120

872,400

 

7/2/2017

26,921

322,550

832,600

 

8/2/2017

13,205

316,581

944,900

 

9/2/2017

21,470

289,655

852,300

 

10/2/2017

27,007

198,926

882,200

 

11/2/2017

29,909

318,970

813,000

 

12/2/2017

6,552

267,925

901,700

 

13/2/2017

12,967

284,063

853,200

 

14/2/2017

30,938

288,644

819,400

 

15/2/2017

13,500

281,885

810,500

 

16/2/2017

30,226

317,734

842,100

 

17/2/2017

13,039

322,092

879,900

 

18/2/2017

22,082

301,734

828,100

 

19/2/2017

21,442

274,652

856,900

 

20/2/2017

19,930

291,902

861,700

 

21/2/2017

20,426

319,472

859,800

 

22/2/2017

20,556

284,670

613,900

 

23/2/2017

20,376

304,603

656,600

 

24/2/2017

22,622

317,120

873,800

 

25/2/2017

22,255

319,556

582,000

 

26/2/2017

20,606

310,480

483,000

 

27/2/2017

20,405

311,971

480,800

 

28/2/2017

19,872

331,596

477,280

 

Cả tháng

624,139

8,404,512

22,741,548

 

Xuất bản: 01/03/2017 10:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố