Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán 

Báo cáo tài chính Tổng hợp kèm Giải trình biến động lợi nhuận. Xin xem file đính kèm tại đây


Báo cáo tài chính Văn phòng kèm Giải trình biến động lợi nhuận. Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 31/03/2020 04:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố