Previous
Next

Đại hội cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông năm 2022

Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam công bố biên bản, nghị quyết và các tài liệu liên quan đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng./.

Link: Biên bản & Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông năm 2022

Xuất bản: 29/05/2022 08:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố